Klassieke Homeopathie

Het woord Homeopathie is afgeleid uit het Grieks ‘Omeos’, wat gelijksoortig betekent, en ‘Pathos’, wat lijden betekent. Met gelijksoortig lijden wordt bedoeld dat de oorzaak ook de oplossing biedt.

Klassieke Homeopathie is een holistische geneeswijze die het zelf genezende vermogen stimuleert. Aanhoudende of terugkeren symptomen en klachten duiden op een verstoring van het zelf genezend vermogen van het individu. Door omstandigheden kan onze natuurlijke afweer verminderen, waardoor het zelf genezende vermogen tekort schiet, met als resultaat dat we ziek worden. Naast lichamelijk oorzaken, spelen ook gebeurtenissen, gevoelens en emoties hier een rol in. Of je gezond bent of niet hoeft namelijk niet alleen een lichamelijke oorzaak te hebben.

In de klassieke Homeopathie gaan we uit van een Holistische Mensvisie…

  • …waarin ieder mens een unieke eenheid is van zowel het fysieke lichaam, als het mentale, emotionele en spirituele of religieuze wezen.
  • …waarin ieder mens bovendien als eenheid functioneert binnen en met de hem omringende wereld, zowel de fysieke als de niet-fysieke wereld.
  • …waarin ziekte daarom niet alleen wijst op een bepaald orgaan of een bepaalde mentale of emotionele uiting, maar altijd naar de totale mens en zijn levenssituatie.
  • …waarin we niet alleen de ziekte, maar de mens als geheel benaderen. Een consult blijft daardoor nooit beperkt tot slecht de klachten die de aanleiding hebben gevormd voor het maken van de afspraak. Er wordt ook gekeken naar andere klachten, angsten, reacties op bepaalde situatie en hoe men in het leven staat.
  • …waarin aan de hand van dit totaalbeeld een homeopathisch middel wordt gezocht. Het juiste middel en de juiste dosering zal het zelf genezende vermogen prikkelen en het herstelproces in gang zetten. Hoe snel er resultaat ervaren wordt, hangt sterk af van het middel of de combinatie van middelen. Belangrijk is dat een homeopathische behandeling nooit de klachten kan onderdrukken.

 

Similia Similubis Centur
~het gelijke wordt met het gelijksoortige genezen~
Klassieke Homeopathie werkt volgens het gelijksoortigheidsprincipe. Dit houdt in dat een stof die bepaalde klachten kan veroorzaken, dezelfde klachten ook kan genezen bij zieke mensen. De homeopathische middelen, worden gemaakt van onder andere planten, mineralen, dieren etc.

Homeopathie en reguliere geneeskunde
Homeopathie onderscheidt zich van de reguliere geneeskunde door te kijken naar het totaal van alle, bij een persoon, aanwezige symptomen en klachten. Homeopathie is geen vervanging van de regulier geneeskunde. Uw huisarts of specialist stelt altijd de diagnose vast. Ook kan ik u terug verwijzen naar uw arts voor het eventueel vaststellen van een aanvullende diagnose of voor een eventueel onderzoek van bijvoorbeeld uw bloed. 

Uw reguliere medicatie, zoals voorgeschreven door uw reguliere arts mag u nooit zomaar stoppen, dit kan uitsluitend in overleg met uw reguliere arts.

Behandeling van de mens in zijn totale wezen
Het bepalen van het meest passende Homeopathische middel is alleen mogelijk door naar de individuele mens in zijn totale wezen te kijken. Dit houdt in dat de Homeopaat naast uw symptomen en klachten en de oorzaken hiervan, ook altijd de kenmerken die u tot een uniek mens maken meeneemt in de overwegingen om tot het meest passende Homeopathische middel te komen. In het consult brengt de Homeopaat deze samenhang van aspecten in kaart door gerichte vragen te stellen en voldoende door te vragen op uw antwoorden.

Uw klachten kunnen overeenkomen met die van een ander, toch is uw ervaring van uw klachten uniek en niet gelijk aan de ervaring van een ander. Het consult met een Klassiek Homeopaat is een gesprek over het totaal beeld van uzelf. Zo kan de Homeopaat tot een middel komen dat bij u de kern raakt, zodat u zowel lichamelijk als geestelijk weer in evenwicht kunt komen.

Zelf genezend vermogen
Ons zelf genezend vermogen is een weinig onderzocht vermogen en daardoor ook vaak een schaars begrepen onderwerp. In de huidige, reguliere geneeskunde hoor je haast nooit iemand over dit zelf genezende vermogen. Er wordt veelal direct naar een paracetamol, een antibioticum of een ander pilletje gegrepen als oplossing voor verscheidene klachten en hierbij wordt vaak niet gekeken naar de aanleidingen of oorzaken. In de praktijk werkt het vaak toch niet zo simpel en resulteert deze aanpak voornamelijk in symptoombestrijding, in plaats van een daadwerkelijke oplossing. Hoe eerder je ervoor kiest om Homeopathie in te zetten, al dan niet naast een andere behandeling, hoe groter de kans dat je sneller van je terugkerende symptomen en klachten af bent.

Acute en chronische klachten
Zowel acute als chronische klachten zijn een teken van onvoldoende vitale levenskracht om ons zelf genezend vermogen haar werk te laten doen. In beide gevallen kan de Homeopaat passende Homeopathische middelen inzetten met als doel de vitale levenskracht weer op niveau te krijgen, zodat ons zelf genezend vermogen weer gestimuleerd wordt om haar werk goed te doen. U komt lichamelijk en geestelijk weer in evenwicht, uw weerstand wordt versterkt en er zullen zich minder klachten en symptomen voordoen. Tevens is een prettige bijkomstigheid van de Homeopathische aanpak dat de Homeopathische middelen geen vervelende bijwerkingen met zich mee brengen.

Meer informatie over Klassieke Homeopathie is o.a. te vinden op de site van de Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten (NVKH).